Signing | Reclame & Promodrukwerk | Belettering

Betaalbaar   Kwaliteit  l Ook kleine aantallen  w Persoonlijk advies s Ontwerpstudio
Betaalbaar   Kwaliteit  l Direct een offerte   w persoonlijk advies

>>> Leveringsvoorwaarden

Identiteit ondernemer

Printit24 valt onder RJB Agenturen, gevestigd te Brielle, ’t Woud 45, 3232 LN. Telefoonnummer 085 30 33 746, info@printit24.nl, KVK 80016634, rekeningnummer NL40 KNAB 0501 2486 25, BTW-id: NL003387178B49.

Definities

1.Met “consument” wordt hierna bedoeld: de afnemer van goederen en diensten van Printit24.

2.Met de term “schriftelijk” wordt bedoeld: een vastlegging via e-mail of per brief. 

Toepasselijkheid

 1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Printit24 en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Printit24 en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, zijn de leveringsvoorwaarden via de website toegankelijk gesteld voor de consument.
 3. Door het afsluiten van een overeenkomst verklaart consument op de hoogte te zijn van de leveringsvoorwaarden.

De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Printit24 langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Printit24 is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Printit24 passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Printit24 daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Printit24 kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Printit24 op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Wijzigen van de overeenkomst is enkel mogelijk als de bestelling nog niet in behandeling genomen is. De consument krijgt altijd per e-mail een melding van het moment dat de aanvraag in behandeling genomen is. Wijziging van de overeenkomst voor het in behandeling nemen dient ten aller tijden telefonisch te gebeuren, waarna de nieuwe overeenkomst door Printit24 schriftelijk bevestigd zal worden.

Betaaltermijn

 1. De door de consument verschuldigde bedragen dienen vooraf te worden voldaan via het online aangeboden betalingssysteem. Pas na betaling zal de bestelling geproduceerd en geleverd worden.
 2. De consument kan geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling, alvorens de verplichte vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens altijd aan Printit24 te melden.
  4. Betaling op een andere manier dan bovenstaand is met schriftelijke toestemming van Printit24 mogelijk. Hier zitten administratieve kosten aan verbonden.

Levering en levertijd

 1. Printit24 zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Printit24 kenbaar heeft gemaakt.
 3. Printit24 zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 5 werkdagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 5 werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele terugbetaling.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal Printit24 het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. De bestelling zal slechts uitgevoerd worden als de betaling volledig voldaan is. Indien de bestelling vertraging oploopt door een nalatige betaling zal punt 3 pas gelden vanaf het moment dat de betaling alsnog volledig voldaan is.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de consument vanaf het moment dat Printit24 de producten overdraagt aan de vervoerder, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 7. Printit24 is niet verantwoordelijk te stellen voor vertragingen van de bezorging van de bestelde producten.
 8. Als consument een bestelling definitief geplaatst en betaald heeft is er geen recht op herroeping.

Transportkosten en verpakking

 1. Levering aan de klant binnen Nederland geschiedt op werkdagen, via PostNL in opdracht van Printit24. Daarbij wordt het drukwerk op de gebruikelijke wijze verpakt waarbij het drukwerk geen schade kan ondervinden.
 2. De kosten van het vervoer naar een afleveradres binnen Nederland zijn voor Printit24 tenzij anders is aangegeven in de opdrachtbevestiging. Het risico van verlies, beschadiging of vertraagde bezorging van het drukwerk tijdens het vervoer ligt evenwel altijd volledig bij de klant, vanaf afgifte aan de vervoerder. De klant zal de vervoerder moeten aanspreken wegens schadevergoeding bij verlies en beschadiging. Afwijkende afspraken over vervoer en/of verpakking verbinden Printit24 alleen indien ze schriftelijk door Carpdrint24 werden aangegaan.
 3. In de door Printit24 opgegeven levertijden wordt gerekend vanaf het moment dat de bestelling in druk is genomen volgens de schriftelijke statusvermelding door Printit24. De levertijden die Printit24 opgeeft zijn een indicatie; zij houden geen zogenaamde “fatale termijn” in die leidt tot aansprakelijkheid van Printit24 bij overschrijding. Er geldt alleen een fatale termijn indien Printit24 die verplichting schriftelijk heeft aanvaard, met uitdrukkelijke aanduiding dat het een fatale termijn is. Overschrijding van de indicatieve levertermijn, verleent de klant geen aanspraken wegens tekortkoming. Wordt een indicatieve levertermijn met meer dan 5 werkdagen overschreden, dan kan de klant de order schriftelijke annuleren. In dit specifiek geval kan de annulering niet tot enige kosten voor de klant leiden.
 4. Kan geen aflevering plaatsvinden dan zal Printit24 de goederen voor rekening van de klant beschikbaar houden, tot nader order, maar maximaal 30 dagen. Binnen die 30 dagen kan de klant alsnog geleverd krijgen, tegen betaling van de kosten van opslag en (her)levering. Zijn de 30 dagen verstreken, dan kan Printit24 zich van de goederen ontdoen, voor rekening van de klant. De koopprijs blijft verschuldigd als Printit24 zich van de goederen ontdoet.
  Indien schriftelijk overlegd kan Printit24 de zending nogmaals versturen, mits vooraf verzendkosten door de klant voldaan zijn.
 5. Deze levertijden die Printit24 noemt zijn indicatief en hier kunnen geen rechten aan ontleend worden. Pas bij overschrijding van onderstaande levertijden met meer dan 5 werkdagen kan klant de order schriftelijk, gratis annuleren. (Zie punt 3)

Voor gebruikelijke levertijden van verzending kunt u altijd terecht op de website van PostNL. Indicatie voor Nederland is van dinsdag t/m zaterdag binnen 24 uur (afhankelijk van het tijdstip van afgifte bij de bezorger). Printit24 stuurt uw bestelling standaard in een stevige enveloppe of doos zonder track & trace. Bij een bestelling met meer volume stuurt Printit24 de bestelling via een (brievenbus)pakket met track & trace. De verzendwijze wordt bepaald door Printit24.

Overmacht

Indien er sprake is van overmacht zijn partijen niet aansprakelijk wegens tekortkoming. Onder overmacht wordt aan de zijde van Printit24 in ieder geval verstaan: onrusten en vijandelijkheden van welke aard ook, oorlog, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbrekingen van transportmogelijkheden, storingen in het bedrijf, in- en uit voor beperkingen of verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale overheidsinstanties. Voor zover dat van toepassing kan zijn, is ook sprake van overmacht aan de zijde van Printit24 indien de hiervoor bedoelde omstandigheden zich voordoen bij hulppersonen of toeleveranciers van Printit24.

Klachten en geschillen

 1. Printit24 beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 24uur na levering nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk worden ingediend bij Printit24.
 3. Bij Printit24 ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan via het contactformulier op de ‘Contact’ pagina op de website ingediend worden of via info@printit24.nl
 5. De consument dient Printit24 in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 6. Op overeenkomsten tussen Printit24 en de consument waarop deze voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Garantie en aansprakelijkheid

 1. Printit24 staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Printit24 staat er niet voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Printit24 verstrekt geen garanties op de geleverde producten.
 3. Printit24 staat er alleen voor in dat het drukwerk in algemene zin geschikt is voor het doel waarvoor het bestemd is. Printit24 geeft geen garantie dat het drukwerk geschikt is voor enige bijzonder doel, in het algemeen of een bijzonder doel dat de klant voor ogen heeft. Het maakt daarbij niet uit of de klant dit bijzondere doel aan Printit24 heeft medegedeeld.
 4. Printit24 kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de door de consument gemaakte fouten bij de opmaak van het product. Tevens kan Printit24 niet aansprakelijk gesteld worden voor inbreuk op rechten van derden, in het bijzonder het auteursrecht van derden. De klant vergoedt Printit24 alle schade en nadeel die Carpdrint24 lijdt indien en doordat het door Printit24 geproduceerde drukwerk inbreuk maakt op rechten van derden. De klant vrijwaart Printit24 tegen aanspraken van derden op dit punt.

(Zie tevens Algemene gebruikersvoorwaarden).

 1. Printit24 heeft het recht om kopieën te maken en te behouden van de opmaak, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst met de klant.

JOUW IDEALE DRUKWERK PARTNER

CONTACT

Klantenservice

085 30 33 743

Email

Info@printit24.nl

Openingstijden

Maandag – Vrijdag 09:00 – 16:30

Adres

‘t Woud 45b, 3232 LN Brielle